Olivia CentreRelacje inwestorskieTłumaczenie przysięgłe na język polski sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Poręczyciela za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
22/2023
01.12.2023

Tłumaczenie przysięgłe na język polski sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Poręczyciela za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.