O nas

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Tonsa jest realizacja inwestycji deweloperskich polegających na budowie obiektów biurowych, a następnie zarządzanie nimi i czerpanie korzyści z najmu. Grupa rozszerzyła w 2022 roku swoją działalność również na rynku mieszkaniowym. Głównym projektem Grupy jest Olivia Centre – zespół budynków biurowych klasy A w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472. Olivia Centre w Gdańsku, to największy projekt biurowy w Polsce. Inwestycja zlokalizowana jest w centrum miasta, przy głównej arterii komunikacyjnej – Alei Grunwaldzkiej, łączącej całe Trójmiasto. Projekt Olivia Centre charakteryzuje się zdywersyfikowaną strukturą ponad 100 najemców, wśród których są zarówno polskie jak i międzynarodowe korporacje oraz firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Model biznesowy Grupy, w przypadku nieruchomości biurowych, opiera się na podejściu build-to-own, dzięki któremu Grupa akumuluje wartość obiektów w portfelu, które realizowane są przez spółki celowe, będące 100% własnością Tonsa Comercial REI NV (Poręczyciela obligacji). Równolegle Grupa korzysta ze wzrostu wartości posiadanych aktywów. Grupa dopuszcza możliwość sprzedaży całości lub kilku nieruchomości.

 

W przypadku nieruchomości mieszkaniowych lub najmu instytucjonalnego (PRS) model zakłada sprzedaż do docelowego nabywcy indywidualnego lub instytucjonalnego jeszcze w trakcie budowy lub po skomercjalizowaniu nieruchomości.

 

Emitent obligacji jest Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna spółka specjalnego przeznaczenia, pełniąca rolę spółki pozyskującej, w formie emisji obligacji, środki pieniężne, przede wszystkim, na rozwój kompleksu Olivia Centre przez Grupę Poręczyciela. Głównym elementem projektu Olivia Centre jest zespół budynków biurowych klasy A w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472. Środki pieniężne pozyskiwane przez Emitenta są dystrybuowane głównie do spółek celowych z Grupy Poręczyciela zaangażowanych w rozwój projektu Olivia Centre.

 

Spółka została utworzona i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, jak również Statutu i innych regulacji wewnętrznych. Spółka jako Emitent obligacji wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu działa również w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie rynku kapitałowego, w tym Rozporządzenie MAR.

 

Podstawowe dane dotyczące Emitenta:

 

Nazwa i forma prawna: Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

 

Siedziba i adres: Al. Grunwaldzka 472C/3. Piętro, 80-309 Gdańsk

 

Numer telefonu: +48 58 739 61 00

 

Strona internetowa: www.oliviacentre.com

 

Adres poczty elektronicznej: biuro@oliviacentre.com

 

KRS: 0000473233, Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

REGON: 221940108

 

NIP: 9571070234

 

Kod LEI: 259400WENW5S275QHM85