30.04.2020

Odpowiedzi newsletter 2

Czy mając status studenta i umowę zlecenie mogę ubiegać się o świadczenie postojowe? Pracodawca nie odprowadzał składki ZUS, mam tylko ubezpieczenia zdrowotne od rodziców.

Odpowiedź:

Kwestie związane ze świadczeniem postojowym zostały uregulowane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 15zq ust. 1 pkt 2 ww. ustawy świadczenie postojowe przysługuje m.in. osobie wykonującej umowę zlecenia, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Studenci do 26 roku życia nie są objęci ubezpieczeniem społecznym z tytułu umów zlecenia. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym nie stanowi przeszkody do uzyskania świadczenia postojowego.

Tym samym studentowi do 26. roku życia, wykonującemu umowę zlecenia oraz nie podlegającemu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, świadczenie postojowe będzie co do zasady przysługiwało, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów ustawowych, które wskazujemy poniżej.

Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę, z którym została zawarta umowa cywilnoprawna (w tym umowa zlecenie). Oznacza to, że świadczenie postojowe będzie przysługiwać, jeżeli nie może Pani wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju zleceniodawcy w prowadzeniu działalności.

Proszę mieć także na uwadze, że osobie wykonującej umowę cywilnoprawną (w tym także umowę zlecenia) świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Ze złożonego zapytania wynika, że umowy zlecenia zawarte zostały po dniu 1 lutego 2020 roku, zatem świadczenie postojowe będzie należne, o ile zostały spełnione pozostałe warunki określone powyżej.

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.