17.04.2020

Odpowiedzi newsletter 1

  1. Wymóg niezalegania z podatkami i składkami na ubezpieczenie w przypadku ubiegania się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jak mogę to sprawdzić?

Jednym z wymogów otrzymania świadczenia polegającego na dofinansowaniu części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest brak zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Na wstępie należy wskazać, że składając wniosek wystarczy złożyć oświadczenia o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie do ZUS do końca III kwartału 2019 r., a więc nie jest wymagane przedłożenie jakiegokolwiek dokumentu na potwierdzenie tych okoliczności.

Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie oświadczenia zawarte we wniosku przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dlatego też, jeśli mamy wątpliwości co do prawidłowego regulowania należności do ZUS lub urzędu skarbowego, mamy możliwość złożenia do odpowiednich organów wniosków o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz składkach należnych ZUS. Wnioski te można złożyć drogą elektroniczną, co w aktualnej sytuacji byłoby jak najbardziej wskazane. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się odpowiednio na stronie zakładu ubezpieczeń społecznych oraz stronie rządowej biznes.gov.pl.

Jeśli chcemy zaoszczędzić na czasie, status wpłat i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie możemy również sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, logując się na własne konto (jeśli nie posiadasz jeszcze konta, na stronie można dokonać stosownej rejestracji).

Polecamy również bezpośredni kontakt telefoniczny z właściwym urzędem skarbowym i zakładem ubezpieczeń społecznych, gdzie udzielą telefonicznej informacji w zakresie skutecznego i szybkiego uzyskania informacji w zakresie ewentualnych zaległości.

Nadmienić należy, że oświadczenie o niezaleganiu musi dotyczyć składek na ubezpieczenie i podatków należnych za okres do końca września 2019 roku. Zatem jeśli posiadasz zaświadczenia lub informacje o niezaleganiu w płatnościach za wcześniejszy okres, warto powtórnie zweryfikować stan zaległości, celem wykluczenia jakichkolwiek nieścisłości.

  1. Wymóg utrzymania zatrudnienia w celu umorzenia pożyczki:

Jedną z pomocy przewidzianych w ramach tarczy antykryzysowej jest udzielana przez starostę niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy. Pożyczka ta może zostać później umorzona.

Warunkiem ubiegania się o umorzenie pożyczki jest zadeklarowanie utrzymania zatrudnienia. Przepis ustawy dokładnie brzmi w następujący sposób:

„pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.”

Innymi słowy, umorzenie pożyczki jest możliwe jeśli przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia przedsiębiorca nie zmniejszył stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r.

Z przepisu nie wynika bezpośrednio sposób w jakim należy obliczyć stan zatrudnienia, należy jednak uznać, że prawidłowa jest interpretacja, że przez utrzymanie stanu zatrudnienia nie rozumie się braku możliwości zwolnienia pracownika i zatrudnienia nowego. Istotnym jest wyłącznie aby nie uległa zmniejszeniu liczba etatów w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 r.

Jeśli stanu tego nie uda się utrzymać, przedsiębiorca będzie zobowiązany spłacić udzieloną pożyczkę wraz z odsetkami.

Pamiętać należy o tym, że we wniosku o umorzenie pożyczki przedsiębiorca składa oświadczenie o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  1. Tarcza antykryzysowa a przedsiębiorcy rozliczający się z podatku na podstawie karty podatkowej.

Świadczenie postojowe:

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, rozliczający się z podatku w formie karty podatkowej również mogą skorzystać z pomocy jaką jest świadczenie postojowe. Świadczenie przysługuje zarówno tym, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, jak i tym którzy są podatnikami podatku VAT. Jednak warunki, które należy spełnić w celu uzyskania świadczenia, a także wysokość świadczenia będą w obu przypadkach zróżnicowane.

Ze względu na brak możliwości ustalenia przychodu, przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej i są zwolnieni z VAT, nie muszą wykazywać spadku przychodów. Każdorazowo mogą ubiegać się o świadczenie postojowe w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku, tj. 1.300 złotych.

Należy pamiętać jednak o warunku dotyczącym rozpoczęcia działalności przed 1 lutego 2020 r., a także podleganiu ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca, które również w tym przypadku mają zastosowanie.

Samozatrudnieni, którzy są podatnikami VAT, muszą spełniać standardowe warunki przyznania świadczenia. Są oni zobligowani do prowadzenia ewidencji przychodów na potrzeby rozliczenia z podatku VAT, zatem mają możliwość wykazania spadku przychodów, który jest koniecznym warunkiem do uzyskania ww. świadczenia. Aby otrzymać świadczenie postojowe muszą oni wykazać spadek przychodów w wysokości co najmniej 15% w stosunku do lutego 2020 r. W tym przypadku świadczenie postojowe wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, tj. 2.080,00 zł.

Świadczenie postojowe nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej:

Warunkiem koniecznym do spełnienia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Od wysokości spadku będzie również zależała wysokość dofinansowania. Należy zatem uznać, że w przypadku braku możliwości wykazania spadku obrotów świadczenie jest nienależne.

  1. Łączenie świadczeń z tarczy antykryzysowej dla samozatrudnionych.

Możliwość uzyskania dofinansowania z różnych źródeł może być ograniczona. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek dla ZUS będzie przysługiwało przedsiębiorcy niezależnie od otrzymania innego rodzaju wsparcia. Niestety sytuacja wygląda inaczej jeśli chodzi o świadczenia postojowe i dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż wprost wskazano, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych”. Dlatego ewentualna możliwość skorzystania z dalszych pomocy w ramach tarczy antykryzysowej będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.