20.11.2019

Daj miastu znać! / Let the city know!

Zapraszamy Was do wypełnienia bardzo ważnej dla Gdańska ankiety. Nasze miasto chce zmienić się na lepsze, dlatego włączyło się w projekt cities.multimodal. Jego pozostali uczestnicy wywodzą się z Niemiec, Szwecji, Danii, Łotwy, Litwy, Estonii, Finlandii i Rosji. Cities.multimodal, finansowany ze środków Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, promuje zrównoważony transport oraz działania wpływające na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców dużych miast regionu Morza Bałtyckiego.

Jaki jest cel programu?

Stworzenie efektywnej, dobrze uporządkowanej i łatwo dostępnej przestrzeni miejskiej, która spełniać będzie nasze – mieszkańców – potrzeby.

Olivia nie od dziś wspiera Miasto Gdańsk, włączyła się więc także aktywnie w projekt cities.multimodal, bowiem właśnie u nas, w samym sercu Trójmiasta, krzyżują się drogi piesze, rowerowe, kolejowe, tramwajowe i autobusowe.

Dlaczego prosimy o wypełnienie ankiety?

By coś zmienić i zaoferować nam nowe rozwiązania służące atrakcyjnym, ekologicznym środkom transportu Gdańsk musi wiedzieć, co należy poprawić. Co nam doskwiera, z czym się zmagamy, ile czasu zajmuje nam dojazd do pracy… Miasto chciałby poznać i przeanalizować nasze codzienne wybory oraz zachowania transportowe i określić ich wpływ na przestrzeń miejską, zdrowie czy środowisko. Na podstawie wyników badania wypracowane zostaną propozycje działań, które mogą pomóc w wyborze alternatywnych, względem indywidualnych dojazdów samochodem, form podróży.

Do dzieła!

Badanie jest anonimowe. Wypełnienie ankiety zajmie Wam około 10 minut.

ZAPRASZAMY!

MIASTOPYTA.OLIVIACENTRE.COM

 

Chcecie wiedzieć nieco więcej o cities.multimodal?

Cities.multimodal jest kontynuacją znanego już w Gdańsku projektu abc.multimodal. W jego ramach miasto prowadzi działania w wybranym obszarze pilotażowym. W Gdańsku to Centralne Pasmo Usługowe, obejmujące między innymi Wrzeszcz, Oliwę oraz Śródmieście. Zwieńczeniem projektu będzie opracowanie dla obszaru pilotażowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Nadrzędne cele programu:

 1. Poprawa warunków ruchu w mieście, zwiększenie mobilności mieszkańców.
 2. Zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.
 3. Poprawa dostępności publicznych środków transportu, alternatywnych dla samochodów prywatnych, dla wszystkich podróżnych we wszystkich obszarach miasta.
 4. Wzrost wykorzystania transportu miejskiego.
 5. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na ludzi, zdrowie, środowisko.
 6. Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz jej dostępności.

Budżet projektu

3,8 miliona EUR, z czego 2,9 miliona EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o projekcie: www.cities-multimodal.eu

—//— 

We invite you to complete a survey that is very important for Gdańsk. Our city wants to change for the better, which is why it has joined the cities.multimodal project. Its other participants come from Germany, Sweden, Denmark, Latvia, Lithuania, Estonia, Finland and Russia. Cities.multimodal, financed by Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, promotes sustainable transport and activities that change the transport behaviour of residents of large cities in the Baltic Sea region.

What is the objective of the programme?

To create an effective, well-ordered and easily accessible urban space that will meet our – residents’ – needs.

Olivia has been supporting the City of Gdańsk for a long time, so it has also actively joined the cities.multimodal project, as it is here, in the very heart of the Tri-City, where pedestrian, bicycle, rail, tram and bus paths cross.

Why are we asking you to complete the survey?

In order to change something and to offer us new solutions for attractive, environmentally-friendly means of transport, Gdańsk must know what needs to be improved. What bothers us, what we are struggling with, how much time it takes us to commute to work… The city would like to know and analyse our daily choices and transport behaviour and determine their impact on urban space, health and the environment. The next step is to analyse the results of the survey and develop proposals of actions that will help in the selection of forms of travel that are alternative to individual car journeys.

Let’s do it!

The survey is anonymous. Filling out the survey will take you approximately 10 minutes.

YOU ARE MOST WELCOME!

CITYASKS.OLIVIACENTRE.COM

 

Would you like to learn a little more about cities.multimodal?

Cities.multimodal is a continuation of the abc.multimodal project, already known in Gdańsk. As a part of it, the city conducts activities in a selected pilot area. In Gdańsk, it is the Central Service Band (Centralne Pasmo Usługowe), including, among others, Wrzeszcz, Oliwa and Śródmieście Districts. The culmination of the project will be the development of the Sustainable Urban Mobility Plan for the pilot area.

Overarching objectives of the programme:

 1. Improving traffic conditions in the city, increasing the mobility of residents.
 2. Increased safety of all road users.
 3. Improving the availability of public transport, the alternative to private cars, for all travellers in all areas of the city.
 4. Increased use of urban transport.
 5. Limiting the negative impact of transport on people, health and the environment.
 6. Improving the quality of public space and its accessibility.

Budget for the project

EUR 3.8 million, of which EUR 2.9 million comes from the European Regional Development Fund.

More information about the project on: www.cities-multimodal.eu

 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.