19.05.2020

Biznesowy Rollercoaster. Kiedy kryzys przeradza się w sukces

„Czasem trzeba przeżyć katastrofę, by móc wejść na właściwe tory”.

Jack Welch, legendarny prezes General Electric

Zapraszamy na nową serię webinarów „Biznesowy Rollercoster”. Dwa razy w miesiącu, w czwartek o 17:00 będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy osiągnęli sukces. Rozumiany wielorako – w biznesie, sporcie, w życiu osobistym… Dla każdego z nas sukcesem jest coś innego. Pokonanie własnych słabości, zmiana sposobu myślenia, realizacja autorskiego projektu, otwarcie czy prowadzenie firmy… Sukces ma wiele oblicz i o postaramy się je odkryć wraz z naszymi Gośćmi.

Pierwszym jest Antonio Arcieri, utytułowany szef kuchni i bliski współpracownik Paco Péreza. Z pochodzenia Włoch, z zamiłowania Hiszpan. Za najważniejsze cechy szefa kuchni uważa pokorę, gotowość do ciężkiej pracy i szacunek do natury, która jest dostawcą najlepszych składników. W 2016 roku został szefem założonej przez Paco Péreza restauracji, z którą po roku zdobył swoją pierwszą gwiazdkę Michelin. Dziś prowadzi restaurację Arco by Paco Pérez w Gdańsku w Olivia Star.

Spróbujemy dowiedzieć się tego, skąd Antonio Arcieri czerpie inspirację do działania? Co uważa za swój największy sukces? Czy jego zdaniem da się zaprzyjaźnić z porażką i czy ta może nas napędzać?  Co jest największym wrogiem motywacji oraz czy możliwe jest czerpanie pozytywnej energii z kryzysu?

Rzeczywiście, możemy być zaskoczeni tym, jak wielu znanych swój sukces zawdzięcza kryzysowi i porażce. Oto kilku z nich:

 • Thomas Edison próbował blisko 10 000 razy, zanim wynalazł żarówkę. Gdy w końcu mu się udało, powiedział: Nie poniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10 tysięcy błędnych rozwiązań.”
 • Abraham Lincoln, zanim został prezydentem USA, przegrał wybory 5 razy.
 • Jack Ma, założyciel Alibaby, nie dostał pracy w 30 miejscach, nawet w KFC.
 • Walt Disney ponad 300 razy szukał sponsora, zanim otworzył Disneyland, a jego „Królewna Śnieżka” niemal doprowadziła go do bankructwa nim ostatecznie odniosła olbrzymi sukces (do dziś jest kultowa).
 • Steve Jobs został zwolniony z Apple i trudno sobie wyobrazić, jak potoczyłyby się losy firmy, gdyby nie został ponownie zatrudniony.
 • Winston Churchill, zanim stał się premierem Wielkiej Brytanii (miał wówczas 62 lata!) wielokrotnie przegrywał wybory, chcąc dostać się do Parlamentu. 
 • Przez poważny kryzys przeszła najstarsza marka jubilerska w Polsce – W.Kruk. Ania Kruk i Wojtek Kruk od 2012 roku pisali historię firmy… na nowo.

Przykłady można by mnożyć. Zapraszamy 21 maja o 17:00 na Facebook Olivii i wierzymy, że będzie to niezwykle inspirujące spotkanie. Pierwsze z serii. 

Webinar z Antonio Arcieri prowadzony będzie w języku angielskim!

Gospodarzem naszej serii jest Hamish Potts, rodowity Brytyjczyk, Resident Relations w Olivia Business Centre, którego mogliście poznać podczas naszych lekcji angielskiego. Hamish mieszka w Polsce od 2006 roku, a w zeszłym roku zrobił dwa ważne kroki w życiu; przeprowadzka z Warszawy do Trójmiasta i zdobycie polskiego obywatelstwa!

Tu wydarzenie 

—————————————————————————————————

„Sometimes you need to survive a disaster to get on the right track.”

Jack Welch, legendary president of General Electric

We invite you to a new series of „Business Rollercoster” webinars. Twice a month, on Thursdays at 17:00 we will be talking to people who have achieved success, as understood in many different ways – in business, sport, in personal life … For each of us success means something different. Overcoming one’s own weaknesses, changing the way of thinking, implementing an original project, opening or running a company … Success has many faces and we will try to discover them together with our guests.

Our first is Antonio Arcieri, a successful chef and a close associate of Paco Pérez. Raised in Italy, and passionate about Spain. The chef’s most important qualities are a humble nature, readiness to work hard and respect for nature, which is the supplier of the best ingredients. In 2016, he became the head of the restaurant founded by Paco Pérez, with which he won his first Michelin star, after a year. Today he runs the Arco by Paco Pérez restaurant in Gdańsk, in Olivia Star.

We will try to find out where Antonio gets his inspiration from? What does he consider his greatest success? Is he able to make friends with failure and is failure something we can use for good? What is the biggest enemy of motivation and is it possible to derive positive energy from a crisis?

Indeed, we may be surprised at how many known people owe their success to crisis and failure. Here are some of them:

 • Thomas Edison tried nearly 10,000 times before inventing the light bulb. When he finally succeeded, he said: „I have not failed. I just discovered 10,000 wrong solutions. „
 • Abraham Lincoln lost in elections 5 times before becoming US President.
 • Jack Ma, the founder of Alibaby, was refused a job in 30 places, even in KFC.
 • Walt Disney failed to convince more than 300 sponsors, before he eventually opened Disneyland, and his „Snow White” almost led him to bankruptcy before finally achieving tremendous success (and remains a cult to this day).
 • Steve Jobs was once dismissed from Apple and it is hard to imagine what the company’s fate would have been had he not been re-employed.
 • Winston Churchill, before becoming prime minister of Great Britain (he was 62 at the time!) repeatedly failed to get elected to Parliament.
 • The oldest jewelry brand in Poland – W.Kruk – underwent a serious crisis. Ania Kruk and Wojtek Kruk have been writing the history of the company since 2012 … again.

There are multiple further examples.

We invite you to join us on May 21st at 17:00,  Olivia’s Facebook and we believe that it will be an extremely inspiring meeting. Hopefully the first of many!

The webinar with Antonio Arcieri will be in English!

The host of our series is Hamish Potts, a native Briton, working in the Resident Relations department at Olivia Business Center, whom you might have met during our English lessons. Hamish has been living in Poland since 2006, and last year took two major steps in life; moving from Warsaw to the TriCity, and gaining Polish citizenship!

Event here 

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.