Oliwski Budżet Sąsiedzki Olivii Business Centre

Wierzymy, że dobre sąsiedztwo to wspólny rozwój i nowe perspektywy dla wszystkich mieszkańców i pracowników Oliwy. To właśnie one tworzą podstawy Oliwskiego Budżetu Społecznego Olivii Business Centre. Uruchomiliśmy go, aby wspierać lokalną edukację, rekreację, promować projekty społeczne i angażować się na rzecz rozwoju wielu dziedzin życia istotnych dla mieszkańców Oliwy.

Zapraszamy mieszkańców Oliwy do przygotowania inicjatyw podnoszących ich jakość życia. Zależy nam, aby wsparcie uzyskały różnorodne obszary, dlatego od początku wskazujemy szeroki wachlarz obszarów do dofinansowania: Sport, Zdrowie, Dzieci, Seniorzy, Kultura, Edukacja.

Jeżeli tylko masz ciekawy pomysł na aktywizację sportową, realizację projektu edukacyjnego, bądź też drobne inicjatywy infrastrukturalne, którym potrzebne jest wsparcie finansowe, to koniecznie zgłoś je w najbliższej edycji Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego.

Kto może zgłaszać projekty:

 • Grupa 10 mieszkańców, na stałe mieszkających lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie granic administracyjnych Oliwy.
 • Stowarzyszenia i Fundacje
 • Organizacje Pożytku Społecznego
 • Placówki Oświatowe
 • Instytucje Kultury

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna kwota dofinansowania każdego projektu nie może przekroczyć 6 000 .

Forma zgłoszenia wniosku:

Wniosek powinien zostać złożony w wersji elektronicznej na adres e-mail: olivia@oliviacentre.com

Wniosek musi zostać złożony na formularzu zgłoszeniowym.

POBIERZ PDF

POBIERZ WERSJĘ DO EDYCJI

Co musi zawierać wniosek:

 • Wyczerpujący opis projektu wraz z określeniem celu i grupy która będzie beneficjentem oraz miejsce realizacji. W przypadku realizacji projektu w obiekcie lub na terenie nie będącym własnością Wnioskodawcy wymagana jest zgoda zarządcy lub właściciela na realizację zadania.
 • Zespół odpowiedzialny za realizację projektu ze wskazaniem lidera projektu odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt.
 • Wnioskowaną kwotę dofinansowania
 • Pełny budżet projektu
 • Źródła finansowania (inne niż Oliwski Budżet Sądziedzi OBC)
 • Harmonogram realizacji zadania
 • Zgodę wnioskodawców na publikację informacji o projekcie z informacją o dofinansowaniu ze środków OBS OBC, zgodę na publikację wizerunku w formie dokumentacji zdjęciowej i filmowej realizowanego projektu.
 • Zobowiązanie do zawarcia informacji o źródle finansowania w materiałach informacyjnych o projekcie.

Wykluczenia z udziału w Oliwskim Budżecie Sąsiedzkim:

Z postępowania o dofinansowanie zostają wyłączone projekty mające charakter dyskryminacyjny, ksenofobiczny, szkalujący dobre imię poszczególnych grup społecznych, kulturowych bądź religijnych, godzący w dobre stosunki międzyludzkie lub imię jakiegokolwiek podmiotu czy instytucji.

Harmonogram Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego Olivii Business Centre:

Ogłoszenie naboru 20.07.2021
Termin naboru wniosków 31.08.2021
Ogłoszenie dofinansowanych projektów W czasie tegorocznej edycji święta dzielnicy Viva Oliwa oraz na stronie internetowej projektu (możliwość przedłużenia terminu).
Ponadto lista projektów dofinansowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora: oliviacentre.com/aktualnosci

Zasady wyboru projektów:

Spośród zgłoszonych wniosków zwycięskie projekty wybiera jury, powołane przez Organizatora, w skład którego wchodzą lokalni aktywiści, społecznicy, przedsiębiorcy, artyści, przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, Radni Dzielnicy Oliwa.

Jury spośród swoich członków wybiera przewodniczącego.

Jury dokonuje wyboru dofinansowanych projektów w oparciu o głosowanie członków jury. Każdy członek jury dysponuje trzema głosami, które oddaje na zgłoszone projekty. Zwyciężają projekty, które otrzymały największą ilość głosów. W przypadku otrzymania równej liczby głosów projekty podlegają ponownemu głosowaniu, aż do uzyskania większej liczby głosów przez jeden z projektów.

Ogłoszenie wyników drugiej edycji Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego Olivii Business Centre odbędzie się 12 września 2020 roku o godzinie 14.00 na stronie internetowej Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego (możliwe jest przedłużenie tego terminu z uwagi na wydłużenie czasu przyjmowania wniosków).

Zasady realizacji projektów:

Podmioty, których projekty zostały objęte dofinansowaniem z Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego Olivii Business Centre podpisują z organizatorem umowę na realizację zdań, zwierającą m.in. harmonogram realizacji zadania. Wnioskodawcy z dwutygodniowym wyprzedzeniem informują o rozpoczęciu realizacji projektu, aby umożliwić Organizatorowi dokumentację zdjęciową i filmową jego realizacji.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Po realizacji Wnioskodawca zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z realizacji projektu.

Sprawozdanie składane jest na formularzu i musi zawierać:

Listę beneficjentów projektu

POBIERZ

Dofinansowane projekty infrastrukturalne zostają oznaczone tabliczką informującą o dofinansowaniu ze środków Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego, a projekty miękkie objęte dofinansowaniu zostaną oznaczone w miejscu realizacji zadania tabliczką informującą o dofinansowaniu ze środków Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego przez czas trwania projektu. Koszt wykonania tabliczki leży po stronie Organizatora.

PROJEKTY, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE 

Dnia 12.09.2020

Największą liczbę głosów uzyskał projekt „Biblioteka +”, zgłoszony przez grupę oliwskich rodziców. W jego ramach w Bibliotece Oliwskiej powstanie dział dziecięcy, mający zachęcić najmłodszych mieszkańców dzielnicy do częstszych odwiedzin w placówce i sprzyjać zaprzyjaźnianiu się ich z książkami oraz czytelnictwem.

Kolejne dofinansowanie trafi do dwóch instytucji, które wspólnie zrealizują projekty: „Oliwa Kulturalna i Kulinarna”, zgłoszony przez Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto oraz „Co warto zobaczyć w Oliwie – inspiracja przy kawie”, zgłoszony przez Zespół Szkół Specjalnych nr 2. Obejmują one stworzenie mapy Oliwy z największymi atrakcjami dzielnicy oraz miejscami mniej popularnymi, ale wartymi zobaczenia. Na mapie znajdą się też kawiarnie oraz inne punkty gastronomiczne i usługowe. Dzięki temu konceptowi możliwa będzie szeroka promocja lokalnych przedsiębiorców.

Trzecim dofinansowanym projektem jest „Arte-kreacja”, zgłoszona przez Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów: Park On. W jego ramach przeprowadzonych zostanie 18 warsztatów plastycznych i ceramicznych z elementami arteterapii. Dedykowane będą one osobom, które z racji wieku, czy w konsekwencji postępującej degeneracyjnej choroby mózgu zagrożone są depresją, utratą sprawności, poczuciem wykluczenia.