Oliwski Budżet Sąsiedzki Olivii Business Centre

Wierzymy, że dobre sąsiedztwo to wspólny rozwój i nowe perspektywy dla wszystkich mieszkańców i pracowników Oliwy. To właśnie one tworzą podstawy Oliwskiego Budżetu Społecznego Olivii Business Centre. Uruchamiamy go, aby wspierać lokalną edukację, rekreację, promować projekty społeczne i angażować się na rzecz rozwoju wielu dziedzin życia istotnych dla mieszkańców Oliwy.

Zapraszamy mieszkańców Gdańska do przygotowania inicjatyw podnoszących jakość życia w Oliwie. Zależy nam, aby wsparcie uzyskały różnorodne obszary, dlatego od początku wskazujemy szeroki wachlarz obszarów do dofinansowania: Sport, Zdrowie, Dzieci, Seniorzy, Kultura, Edukacja.

Jeżeli tylko masz ciekawy pomysł na aktywizację sportową, realizację projektu edukacyjnego, bądź też drobne inicjatywy infrastrukturalne na terenie dzielnicy Oliwy, którym potrzebne jest wsparcie finansowe, to koniecznie zgłoś je w najbliższej edycji Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego.

Kto może zgłaszać projekty:

 • Grupa 10 mieszkańców, mająca wspólną inicjatywe na rzecz mieszkańców dzielnicy Oliwa w Gdańsku
 • Stowarzyszenia i Fundacje
 • Organizacje Pożytku Społecznego
 • Placówki Oświatowe
 • Instytucje Kultury

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna kwota dofinansowania każdego projektu nie może przekroczyć 6 000 .

Forma zgłoszenia wniosku:

Wniosek powinien zostać złożony w wersji elektronicznej na adres e-mail: olivia@oliviacentre.com

Wniosek musi zostać złożony na formularzu zgłoszeniowym.

POBIERZ PDF

POBIERZ WERSJĘ DO EDYCJI

 

Co musi zawierać wniosek:

 • Wyczerpujący opis projektu wraz z określeniem celu i grupy która będzie beneficjentem oraz miejsce realizacji (zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na rzecz mieszkańców dzielnicy Oliwa w Gdańsku). W przypadku realizacji projektu w obiekcie lub na terenie nie będącym własnością Wnioskodawcy wymagana jest zgoda zarządcy lub właściciela na realizację zadania.
 • Zespół odpowiedzialny za realizację projektu ze wskazaniem lidera projektu odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt.
 • Wnioskowaną kwotę dofinansowania
 • Pełny budżet projektu
 • Źródła finansowania (inne niż Oliwski Budżet Sądziedzi OBC)
 • Harmonogram realizacji zadania
 • Zgodę wnioskodawców na publikację informacji o projekcie z informacją o dofinansowaniu ze środków OBS OBC, zgodę na publikację wizerunku w formie dokumentacji zdjęciowej i filmowej realizowanego projektu.
 • Zobowiązanie do zawarcia informacji o źródle finansowania w materiałach informacyjnych o projekcie.

ZOBACZ REGULAMIN PROJEKTU

Wykluczenia z udziału w Oliwskim Budżecie Sąsiedzkim:

Z postępowania o dofinansowanie zostają wyłączone projekty mające charakter dyskryminacyjny, ksenofobiczny, szkalujący dobre imię poszczególnych grup społecznych, kulturowych bądź religijnych, godzący w dobre stosunki międzyludzkie lub imię jakiegokolwiek podmiotu czy instytucji.

 

Harmonogram Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego Olivii Business Centre:

Ogłoszenie naboru 20 lipca 2020
Termin naboru wniosków 31 sierpnia 2020
Ogłoszenie dofinansowanych projektów 12 września 2020 r. o godzinie 14.00 na stronie internetowej projektu.
Ponadto lista projektów dofinansowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora: oliviacentre.com/aktualnosci

 

Zasady wyboru projektów:

Spośród zgłoszonych wniosków zwycięskie projekty wybiera jury, powołane przez Organizatora, w skład którego wchodzą lokalni aktywiści, społecznicy, przedsiębiorcy, artyści, przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, Radni Dzielnicy Oliwa.

Jury spośród swoich członków wybiera przewodniczącego.

Jury dokonuje wyboru dofinansowanych projektów w oparciu o głosowanie członków jury. Każdy członek jury dysponuje trzema głosami, które oddaje na zgłoszone projekty. Zwyciężają projekty, które otrzymały największą ilość głosów. W przypadku otrzymania równej liczby głosów projekty podlegają ponownemu głosowaniu, aż do uzyskania większej liczby głosów przez jeden z projektów.

Ogłoszenie wyników pierwszej edycji Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego Olivii Business Centre odbędzie się 12 września 2020 roku o godzinie 14.00 na stronie internetowej Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego

 

Zasady realizacji projektów:

Podmioty, których projekty zostały objęte dofinansowaniem z Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego Olivii Business Centre podpisują z organizatorem umowę na realizację zdań, zwierającą m.in. harmonogram realizacji zadania. Wnioskodawcy z dwutygodniowym wyprzedzeniem informują o rozpoczęciu realizacji projektu, aby umożliwić Organizatorowi dokumentację zdjęciową i filmową jego realizacji.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Po realizacji Wnioskodawca zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z realizacji projektu.

Sprawozdanie składane jest na formularzu i musi zawierać:

Listę beneficjentów projektu

POBIERZ

Dofinansowane projekty infrastrukturalne zostają oznaczone tabliczką informującą o dofinansowaniu ze środków Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego, a projekty miękkie objęte dofinansowaniu zostaną oznaczone w miejscu realizacji zadania tabliczką informującą o dofinansowaniu ze środków Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego przez czas trwania projektu. Koszt wykonania tabliczki leży po stronie Organizatora.

 

×

Zapisz się do naszego newslettera!