>

Co dzieje się w Olivia Business Centre?

Główny Specjalista (Samodzielne stanowisko pracy ds. podatków)

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, w związku z rozwojem zespołu w spółce holdingowej poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Główny Specjalista

Samodzielne stanowisko pracy ds. podatków

Umowa o pracę na okres próbny

 

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

 Komórka organizacyjna: : Departament Usług Podatkowych – Wydział Podatków Bezpośrednich

 Miejsce pracy: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472

Numer referencyjny : 3/ECUW/2020


Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole.

 

Główne obowiązki:

Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatków bezpośrednich klientów obsługiwanych przez Spółkę, w szczególności:

 • kwalifikacja podatkowa poszczególnych operacji gospodarczych,
 • obliczanie prawidłowej wysokości należnego podatku oraz sporządzanie i terminowe składanie deklaracji podatkowych,
 • analiza dokumentacji i prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku u źródła,
 • weryfikacja rozliczeń z tytułu podatku CIT obsługiwanych klientów,
 • przygotowywanie pism w ramach korespondencji prowadzonej z organami podatkowymi,
 • tworzenie systemowych rozwiązań w zakresie stosowania prawa podatkowego,
 • udział w obsłudze wszczętych wobec obsługiwanych spółek postępowaniach dotyczących zobowiązań podatkowych, czynności sprawdzających,
 • ocena zdarzeń gospodarczych pod względem skutków podatkowych,
 • współpraca z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe klientów Spółki oraz doradcami podatkowymi w ramach rozwiązywania bieżących problemów na tle stosowania przepisów prawa podatkowego.

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe, preferowana: rachunkowość, ekonomia, prawo, zarządzanie lub pokrewne.
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków i rachunkowości.
 • Bardzo dobra znajomość prawa podatkowego oraz bilansowego.
 • Minimum roczne doświadczenie w rozliczaniu podatku CIT w podmiotach prowadzących księgi rachunkowe.

 

Wymagania pożądane:

 • Wysoko rozwinięte umiejętności: analityczne, identyfikowania problemów oraz poszukiwania rozwiązań.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office.
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz sprawna realizacja zadań pod presją czasu.
 • Sumienność, dokładność, odpowiedzialność oraz terminowość.
 • Mile widziana znajomość systemu zintegrowanego SAP.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV do dnia 02.08.2020 r.  na adres: rekrutacja.ecuw@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania.

Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następujących zgód:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie szerszym niż wymieniony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy, zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii i dane nadmiarowe, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie, jeśli jest Pan/Pani zainteresowany /-a pozostawieniem swoich danych osobowych w naszej Spółce na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby rekrutacji
nr 3/ECUW/2020 przez Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. w okresie 7 miesięcy po jej zakończeniu
.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472 (kod pocztowy:80-309), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049425, posiadająca NIP: 879-229-21-45, REGON 871566320, kapitał zakładowy: 20 974 000,00 zł,
 • Nasze dane kontaktowe to: cuw@energa.pl, adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cuw@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.
 • Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty dostarczające korespondencję,
  3. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
  7. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Energa CUW Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

×

Zapisz się do naszego newslettera!